تملک راه ها  و شرایط آن چگونه است؟

تملک راه ها و شرایط آن چگونه است؟

پرسش و پاسخ حقوقی- مطابق با ماده۲۴ ق.م که مقرر می دارد《هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه وکوچه هایی راکه آخر آنهامسدود نیست تملک نماید.》نکته : کوچه هایی که آخر آن بن بست نیست، از اموال عمومی محسوب میشود ولو در املاک خصوصی احداث شده باشد.

خیار عیب:

خیار عیب:

پرسش و پاسخ حقوقی-