تملک راه ها و شرایط آن چگونه است؟

  • یکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 14:28

اخبار => پرسش و پاسخ حقوقی

مطابق با ماده۲۴ ق.م که مقرر می دارد《هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه وکوچه هایی راکه آخر آنهامسدود نیست تملک نماید.》نکته : کوچه هایی که آخر آن بن بست نیست، از اموال عمومی محسوب میشود ولو در املاک خصوصی احداث شده باشد.
تملک راه ها  و شرایط آن چگونه است؟

مطابق با ماده۲۴ ق.م که مقرر می دارد《هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه وکوچه هایی راکه آخر آنهامسدود نیست تملک نماید.》نکته : کوچه هایی که آخر آن بن بست نیست، از اموال عمومی محسوب میشود ولو در املاک خصوصی احداث شده باشد.

کته : کوچه های که آخر آن مسدود است از اموال عمومی نبوده و صاحبان املاک مجاور آن میتوانند بـاتوافق یکدیگر، هرگونه تصرفی در آن انجام دهند.

نکته : اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمـومی و گورسـتانهـای عمـومی و درخـت معـابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد اسـتفاده عمـوم اسـت ملـک عمـومی محـسوب و در مالکیت شهرداری است.

بخش پرسش و پاسخ آگاهان حقوقی املاک زیر نظر موسسه حقوقی بین المللی خسروی می باشد.


ارسال نظر

ارسال