یک دستگاه خودرو معاوضه کردم و مابقی را پول دادم. در تاریخ مقرر فروشنده که نمایشگاه دار است از زدن سندامتناع کرد و طبق قولنامه عمل نمی کند. البته سند هم به نام اون نیست. چکارباید کرد؟

  • دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت 10:8

اخبار => پرسش و پاسخ حقوقی

یک دستگاه خودرو معاوضه کردم و مابقی را پول دادم. در تاریخ مقرر فروشنده که نمایشگاه دار است از زدن سندامتناع کرد و طبق قولنامه عمل نمی کند. البته سند هم به نام اون نیست. چکارباید کرد؟

 شما می توانید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده و مالک اصلی طرح نمایید.

بخش پرسش و پاسخ آگاهان حقوقی املاک زیر نظر موسسه حقوقی بین المللی خسروی می باشد.


ارسال نظر

ارسال