چنانچه شخصی آپارتمانی را خریداری کرده باشد و برای یکماه بعد قرار محضر گذاشته شده باشد ولی قبل از رسیدن به تاریخ محضر فروشنده فوت کند آیا اعتبار مبایعه نامه ازبین می رود و معامله رسمیت ندارد؟

  • دوشنبه 13 آذر 1396 ساعت 15:3

اخبار => پرسش و پاسخ حقوقی

چنانچه شخصی آپارتمانی را خریداری کرده باشد و برای یکماه بعد قرار محضر گذاشته شده باشد ولی قبل از رسیدن به تاریخ محضر فروشنده فوت کند آیا اعتبار مبایعه نامه ازبین می رود و معامله رسمیت ندارد؟

خیر ـ در هر صورت مبایعه نامه معتبر است و ورثه متوفی  نسبت به تمام شدن تعهدات وی مسئول خواهند بود و درصورت  امتناع وبا توجه به درخواست خواهان دادگاه دستور الزام به تنظیم سند رسمی خواهد داد .

بخش پرسش و پاسخ آگاهان حقوقی املاک زیر نظر موسسه حقوقی بین المللی خسروی می باشد.


ارسال نظر

ارسال