مرتب سازی بر اساس
در مواردی که خریدار ملک مشاعی در مزایده خود یکی از مالکین مشاعی باشد آیا باید کل ثمن معامله پرداخت کند یا به میزان مالکیت خود از آن کم نموده بقیه را پرداخت نماید؟

در مواردی که خریدار ملک مشاعی در مزایده خود یکی از مالکین مشاعی باشد آیا باید کل ثمن معامله پرداخت کند یا به میزان مالکیت خود از آن کم نموده بقیه را پرداخت نماید؟

«خریدار ملک مشاعی چنانچه سهمی از ملک داشته باشد ثمن معامله را نسبت به بقیه شرکا پرداخت می‌کند و منافاتی با ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی ندارد.»...

پارکینگی در زیرزمین ساختمان مسکونی خود دارم و در سند خانه نیز قید شده است که من حق عبور از پارکینگ مجاور را دارم، آیا مالک پارکینگ مجاور می‌تواند مانع عبور من شود؟

پارکینگی در زیرزمین ساختمان مسکونی خود دارم و در سند خانه نیز قید شده است که من حق عبور از پارکینگ مجاور را دارم، آیا مالک پارکینگ مجاور می‌تواند مانع عبور من شود؟

پارکینگی در زیرزمین ساختمان مسکونی خود دارم و در سند خانه نیز قید شده است که من حق عبور از پارکینگ مجاور را دارم، آیا مالک پارکینگ مجاور می‌تواند مانع...